Všeobecné podmienky ubytovania


Všeobecné podmienky pre objednávanie a účasť na pobytoch sprostredkovaných Vysoké Tatry Travel s.r.o.
 

Sídlo spoločnosti:
 

 

Vysoké Tatry Travel s.r.o.

Švábovce 69
059 12 Švábovce

IČO: 46569782
DIČ: 2023439660
IČ DPH: SK2023439660
Tel. +421 52 2028 818 

Cestovná agentúra Vysoké Tatry Travel, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov sprostredkovanie ubytovacích služieb na základe požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári. Pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach môžu byť tieto štandardné podmienky čiastočne odlišné ( v individuálnych prípadoch, ako sú napr. pravidlá silvestrovských pobytov a pod.). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  Zmluvy o zájazde.

Štandardné podmienky ubytovania:

Nástup na pobyt:
V prípade, že nebolo vopred dohodnuté inak, nástup na pobyt je možný po 14:00 hod prvého dňa pobytu. Štandardná doba odchodu je do 10:00 hod v posledný deň pobytu.

Počet ubytovaných osôb:
Ubytovací poukaz je vydaný pre presný počet osôb. Nie je možné svojvoľne, bez povolenia s ubytovateľom, ubytovať iný počet osôb. V prípade, že bez predchádzajúceho súhlasu nastúpi na pobyt vyšší počet osôb, môže byť pobyt bez náhrady zrušený. Zmena počtu osôb je možná iba po dohode s ubytovateľom.

Zrušenie objednávky:
Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:
Storno poplatky:
do 29 dní pred nástupom = bez storno poplatku
28 - 14 dní pred nástupom = 40% z celkovej ceny
13 - 8 dní pred nástupom = 80% z celkovej ceny
7 a menej dní pred nástupom = 100% z celkovej ceny

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené cestovnou agentúrou Vysoké Tatry Travel, s.r.o.. Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to však vždy riešené individuálne a odpustenie (zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.
Zákazník sa môže pre prípad zrušenia pobytu poistiť.
V prípade, že sú v Zmluve uvedené INDIVIDUÁLNE STORNO PODMIENKY, tieto majú stále prednosť.

Zodpovednosť za škody:
V prípade, že počas pobytu dôjde k poškodeniu veci v ubytovacom zariadení, ktoré zákazník objednal a užíval, je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi. Plnú zodpovednosť za poškodenie nesie klient.

Dodacie a platobné podmienky

Cena za pobyt:
V ponukách sa môžu vyskytovať ceny v EUR, CZK, PLN. Platná cena v inej mene sa prepočítava aktuálnym kurzom.
Presná kalkulácia za pobyt je zaslaná po obdržaní predbežnej rezervácie - dopytu.

Platba za pobyt:
O forme platby bude klient informovaný v návrhu Zmluvy o zájazde, a to podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Obvykle musí byť celý pobyt uhradený do 3 - 7 dní od objednávky v závislosti na termíne nástupu. Ak je termín nástupu neskôr ako 2 mesiace odo dňa objednávky, je možné platbu pobytu rozdeliť na dve časti, 
V cene pobytu nie je zahrnutá daň z ubytovania. Tá sa hradí sa na mieste, v deň príchodu.

Ubytovací poukaz:
Po prijatí dohodnutej platby za objednaný pobyt bude klientovi mailom zaslaný ubytovací poukaz, ktorým sa preukáže pri nástupe na pobyt u ubytovateľa. Ubytovací poukaz obsahuje všetky dôležité náležitosti: termín pobytu, počet osôb, kontakt na ubytovateľa, pečiatku a podpis zodpovednej osoby za cestovnú agentúru.
Pre klienta je ubytovací poukaz potvrdením o rozsahu objednaných služieb. Kópia ubytovacieho poukazu je zasielaná aj ubytovateľovi.
Ubytovací poukaz je záväzný pre obe strany a akékoľvek zmeny v ňom je možné robiť len po vzájomnej dohode.

Reklamácia poskytnutých služieb:
Ak sa pri nástupe na pobyt, prípadne počas pobytu vyskytne nejaký problém, alebo zákazník zistí, že skutočnosť nezodpovedá informáciám uvedeným na ubytovacom poukaze, je povinný informovať o tom ubytovateľa a snažiť sa s ním dohodnúť na náprave veci, alebo na kompenzácii. Takisto musí klient bezodkladne telefonicky alebo e-mailom kontaktovať cestovnú agentúru Vysoké Tatry Travel s.r.o. a informovať ju o vzniknutom probléme. Ak zo strany ubytovateľa neboli poskytnuté služby podľa objednávky, má klient nárok na reklamáciu.

Ochrana osobných údajov:

Správcom osobných údajov je spoločnosť Vysoké Tatry Travel s.r.o, zodpovednou osobou PhDr. Zuzana Čížiková, konateľ spoločnosti. Pre účely vypracovania cenovej ponuky, zabezpečenia objednaného pobytu a zasielania reklamných ponúk (ak s tým klient súhlasil) sa spracúva:
* meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo
* údaje o objednaných službách
Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu resp. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielanie reklamných ponúk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.


Všeobecné podmienky pre objednávanie a účasť na pobytoch sprostredkovaných VT TRavel s.r.o.
 

Sídlo spoločnosti:
 

 

VT TRAvel s.r.o.

Švábovce 69
059 12 Švábovce

IČO: 53051939
DIČ: 2121250153
Tel. +421 52 2028 818 

Cestovná agentúra VT travel, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov sprostredkovanie ubytovacích služieb na základe požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári. Pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach môžu byť tieto štandardné podmienky čiastočne odlišné
(v individuálnych prípadoch, ako sú napr. pravidlá silvestrovských pobytov a pod.). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  Zmluvy o zájazde.

Štandardné podmienky ubytovania:

Nástup na pobyt:
V prípade, že nebolo vopred dohodnuté inak, nástup na pobyt je možný po 14:00 hod prvého dňa pobytu. Štandardná doba odchodu je do 10:00 hod v posledný deň pobytu.

Počet ubytovaných osôb:
Ubytovací poukaz je vydaný pre presný počet osôb. Nie je možné svojvoľne, bez povolenia s ubytovateľom, ubytovať iný počet osôb. V prípade, že bez predchádzajúceho súhlasu nastúpi na pobyt vyšší počet osôb, môže byť pobyt bez náhrady zrušený. Zmena počtu osôb je možná iba po dohode s ubytovateľom.

Zrušenie objednávky:
Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:
Storno poplatky:
do 29 dní pred nástupom = bez storno poplatku
28 - 14 dní pred nástupom = 40% z celkovej ceny
13 - 8 dní pred nástupom = 80% z celkovej ceny
7 a menej dní pred nástupom = 100% z celkovej ceny

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené cestovnou agentúrou VT travel, s.r.o.. Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to však vždy riešené individuálne a odpustenie (zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.
Zákazník sa môže pre prípad zrušenia pobytu poistiť.
V prípade, že sú v Zmluve uvedené INDIVIDUÁLNE STORNO PODMIENKY, tieto majú stále prednosť.

Zodpovednosť za škody:
V prípade, že počas pobytu dôjde k poškodeniu veci v ubytovacom zariadení, ktoré zákazník objednal a užíval, je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi. Plnú zodpovednosť za poškodenie nesie klient.

Dodacie a platobné podmienky

Cena za pobyt:
V ponukách sa môžu vyskytovať ceny v EUR, CZK, PLN. Platná cena v inej mene sa prepočítava aktuálnym kurzom.
Presná kalkulácia za pobyt je zaslaná po obdržaní predbežnej rezervácie.

Platba za pobyt:
O forme platby bude klient informovaný v návrhu Zmluvy o zájazde, a to podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Obvykle musí byť celý pobyt uhradený do 3 - 7 dní od objednávky v závislosti na termíne nástupu. Ak je termín nástupu neskôr ako 2 mesiace odo dňa objednávky, je možné platbu pobytu rozdeliť na dve časti, 
V cene pobytu nie je zahrnutá daň z ubytovania. Tá sa hradí sa na mieste, v deň príchodu.

Ubytovací poukaz:
Po prijatí dohodnutej platby za objednaný pobyt bude klientovi mailom zaslaný ubytovací poukaz, ktorým sa preukáže pri nástupe na pobyt u ubytovateľa. Ubytovací poukaz obsahuje všetky dôležité náležitosti: termín pobytu, počet osôb, kontakt na ubytovateľa, pečiatku a podpis zodpovednej osoby za cestovnú agentúru.
Pre klienta je ubytovací poukaz potvrdením o rozsahu objednaných služieb. Kópia ubytovacieho poukazu je zasielaná aj ubytovateľovi.
Ubytovací poukaz je záväzný pre obe strany a akékoľvek zmeny v ňom je možné robiť len po vzájomnej dohode.

Reklamácia poskytnutých služieb:
Ak sa pri nástupe na pobyt, prípadne počas pobytu vyskytne nejaký problém, alebo zákazník zistí, že skutočnosť nezodpovedá informáciám uvedeným na ubytovacom poukaze, je povinný informovať o tom ubytovateľa a snažiť sa s ním dohodnúť na náprave veci, alebo na kompenzácii. Takisto musí klient bezodkladne telefonicky alebo e-mailom kontaktovať cestovnú agentúru Vysoké Tatry Travel s.r.o. a informovať ju o vzniknutom probléme. Ak zo strany ubytovateľa neboli poskytnuté služby podľa objednávky, má klient nárok na reklamáciu.
 

Ochrana osobných údajov:

Správcom osobných údajov je spoločnosť VT travel s.r.o, zodpovednou osobou PhDr. Zuzana Čížiková, konateľ spoločnosti. Pre účely vypracovania cenovej ponuky, zabezpečenia objednaného pobytu a zasielania reklamných ponúk (ak s tým klient súhlasil) sa spracúva:
* meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo
* údaje o objednaných službách
Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu resp. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielanie reklamných ponúk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.

 

 

Hľadať ubytovanie

O nás

Zabezpečujeme ubytovanie vo Vysokých Tatrách už viac ako 10 rokov. Sme tím ľudí z Vysokých Tatier. Ponúkame ubytovanie v zariadeniach, s ktorými máme dobré skúsenosti a poznáme ich. Garantujeme Vám rýchlu odpoveď pri rezervovaní ubytovania.
Šetríme Váš čas.    
SME VÁŠ PARTNER
V TATRÁCH.

Aktuality

Už aj my máme "plávajúce" ceny!

Tak, ako pri letenkách, či pobytoch pri mori, sa ceny počas roka rôznia. Poradíme Vám, KEDY je to najvýhodnejšie a každému nájdeme pobyt NA MIERU. Tatry sú naozaj pre každého, nedajte na iných..vyskúšajte sami :)

Viac

Newsletter

Kontakt

Vysoké Tatry Travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Švábovce
IČO 46569782
DIČ 2023439660
IČ DPH: SK2023439660

VT travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Švábovce
IČO 53051939
DIČ 2121250153